You are here:

RINGKASAN MATERI SEMESTER GENAP KELAS X

RINGKASAN MATERI SEMESTER GENAP KELAS X

oleh

Ada beberapa sifat tercela dan penyakit hati yang wajib dihindari oleh setiap orang beriman diantaranya:
Hasad: perbuatan dalam bentuk memengaruhi orang lain supaya orang tersebut turut mencelakakan seseorang.PAI_final_23_sept_2011_crop
Riya: memperlihatkan diri kepada orang lain atas kelebihannya supaya diketahuuiorang lain, baik dengan perkataan, perbuatan maupun tulisan. Ada dua macam riya: Riya dalam niat dan Riya dalam perbuatan.
Zalim: perbuatan yang merugikan atau menganiaya orang lain. Misalnya, bertindak sewenang-wenang, menindas, berlaku kejam, berbuat di luar perikemanusiaan, dan menunda-nunda membayar hutang.
ZAKAT
Zakat: Sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ada dua macam zakat: Zakat maal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam untuk menyucikan diri. Adapun zakat maal adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam untuk menyucikan hartanya. Tujuan zakat fitrah selain untuk membantu fakir miskin juga untuk menyucikan diri. Zakat disalurkan kepada 8 golongan sesuai perintah Allah dalam Q.S. at-Taubah: 60 diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf yaitu seseorang yang baru memeluk agama Islam, garim, riqab, fi sabilillah dan ibnu Sabil.
Zakat fitrah dikeluarkan sebelum Idul fitri agar penerima zakat bisa berhari raya. Ketentuannya adalah berupa makanan pokok (beras, jagung, biji-bijian) seberat 2,5 kg/jiwa.
Adapun zakat maal, harta yang dikeluarkan adalah emas dan perak, perniagaan, hasil pertanian dan perkebunan, binatang ternak, barang temuan (rikaz). Kadar zakat hasil pertanian jika pengairannya memerlukan biaya adalah 5 %. Hewan ternak yang wajib dizakati adalah kerbau. Nisab zakat emas adalah 93,6 gr. Dan dikeluarkan sebanyak 2,5%
Nisab untuk menunaikan zakat mal berupa hasil perkebunan adalah setiap panen. Haul zakat harta kekayaan berupa peternakan adalah  setiap satu tahun
HAJI
Secara bahasa, haji berarti menyengaja. Sengaja mengunjungi baitullah untuk beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu dengan syarat dan rukun tertentu. Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi seorang muslim adalah sekali dalam seumur hidup.
Ada hal yang membedakan antara pelaksanaan haji dan umrah yaitu wukuf di Arafah yang dilaksanakan pada tanggal  9 Zulhijjah.
Syarat wajib haji:
1.      Islam
2.      Balig
3.      Berakal sehat
4.      Merdeka
5.      Mampu (fisik, psikis, bekal)
Rukun haji:
1.      Ihram
2.      Wukuf di Arafah
3.      Tawaf
4.      Sai
5.      Tahallul
6.      Tertib
Wajib haji:
1.      Ihram dari miqat
2.      Mabit di Muzdalifah
3.      Melontar jumrah aqabah
4.      Melontar tiga jumrah
5.      Mabit di Mina
6.      Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang
7.      Tawaf wada’
Sunnah Haji:
1.      Membaca talbiyah
2.      Memperbanyak salawat nabi
3.      Memperbanyak membaca doa
4.      Mandi ketika akan ihram
5.      Banyak berzikir ketika tawaf
6.      Salat sunah setelah tawaf
7.      Masuk ke baitullah
Larangan haji:
1.      Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit dan menutup kepala
2.      Bagi perempuan dilarang menutup muka dan sarung tangan
3.      Memakai wangi-wangian
4.      Mencukur rambut atau bulu badan
5.      Meminyaki rambut dan memotong kuku
6.      Menikah atau menikahkan
7.      Bersetubuh
8.      Berburu atau memburu binatang
WAKAF
Wakaf adalah memberikan suatu benda  atau barang yang sifatnya permanen atau kekal untuk dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak. Hukumnya sunah.
Rukun wakaf:
1.      Wakif (pihak yang berwakaf)
2.      Muwaqif ‘alaih (pihak yang menerima wakaf)
3.      Mauquf (barang yang diwakafkan)
4.      Sigat (Pernyataan wakaf)
Orang yang bertugas mengelola barang wakaf disebut nazir. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dijabat oleh Kepala KUA.

Sebelum nabi Muhammad hijrah, kota Madinah bernama Yastrib. Perjanjian damai antara Nabi Muhammad saw dengan kaum Yahudi Madinah disebut Piagam Madinah. Orang-orang yang turut hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin dan Orang-orang Madinah yang menerima kedatangan kaum muslimin dari Makkah disebut kaum Ansar. Ketika berhijrah ke Madinah, Rasulullah didampingi oleh Abu Bakar as-ashiddiq. Di Mekkah yang merupakan kota tempat kelahiran beliau, Rasulullah berdakwah selama 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Pada saat hijrah, sebelum memasuki kota Madinah, Rasulullah singgah dan mendirikan masjid di Quba.

Berikan komentar, saran atau kritik anda demi kemajuan sekolah!

Posted by: Ronald

Back to Top